Logo - Počítač pro uživatele.cz

Podmínky užívání webového portálu Počítač pro uživatele.cz společnosti 4C e-ELS, s.r.o.


Těmito Podmínkami užívání se řídí a upravují veškeré vztahy které vznikají mezi společností 4C e-ELS, s.r.o. a fyzickými osobami při užívání služby Počítač pro uživatele.cz.

1. Úvodní ustanovení

1.1. Poskytovatel

Společnost 4C e-ELS, s.r.o., IČ: 05939895 se sídlem Skalice 435, 738 01 Frýdek-Místek, Česká republika, zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 69987 (dále jen „poskytovatel“) poskytuje, za podmínek uvedených v tomto dokumentu, služby, internetové stránky, software a aplikace umístěné na webových serverech Počítač pro uživatele.cz (dále jen „Ppu“).

1.2. Podmínky užívání

Poskytovatel vydává tyto Podmínky užívání (dále jen „Podmínky“) upravující vztahy a souvislosti spojené s užíváním webového portálu Ppu ve vztahu ke koncovým uživatelům – fyzickým osobám (dále jen „uživatel“). Vztahy mezi poskytovatelem a uživatelem se řídí těmito podmínkami nestanoví-li jinak zvláštní nebo technické podmínky vztahující se k dané službě.

2. Deklarace

2.1. Souhlas s podmínkami

Uživatel prohlašuje, že se seznámil s těmito Podmínkami a vyjádřil s nimi souhlas tak, jak je ustanoveno v bodě 13.

2.2. Osobní údaje

Uživatel prohlašuje, že si je vědom toho, že ze strany poskytovatele dochází ke zpracování jeho osobních údajů dle bodů 7.2. a 8. těchto Podmínek, že se seznámil a pečlivě přečetl dokument poskytovatele Zásady ochrany osobních údajů a že souhlasem s těmito Podmínkami vyjadřuje zároveň souhlas se zpracováním svých osobních údajů.

2.3. Etický kodex

Uživatel prohlašuje, že se seznámil s dokumentem Etický kodex Poskytovatele a že souhlasem s těmito Podmínkami zároveň vyslovuje svůj souhlas s tím, že se tímto Etickým kodexem bude řídit po celou dobu užívání služeb Ppu.

3. Význam použitých pojmů

3.1. Poskytovatel

Poskytovatelem je společnost 4C e-ELS, s.r.o., IČ: 05939895 se sídlem Skalice 435, 738 01 Frýdek-Místek, Česká republika, zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 69987

3.2. Webový portál Počítač pro uživatele.cz

Internetové stránky vytvořené Provozovatelem a počítačové programy umožňující Uživatelům využívat službu:

– Ppu za účelem získávání informací,
– Akademie počítačového uživatele (dále jen „Akademie“) za účelem osobního vzdělávání
– Nabídka kurzů (dále jen „Obchod“) za účelem nákupu služeb.

3.3. Umístění služeb

Služby jsou umístěny a provozovány na internetových doménách:

– služba Počítač pro uživatele na doméně https://pocitacprouzivatele.cz/,
– služba Akademie Počítače pro uživatele na doméně https://akademie.pocitacprouzivatele.cz/,
– služba Obchod Počítače pro uživatele na doméně https://obchod.pocitacprouzivatele.cz/.

Uživatel bere na vědomí, že tento výčet domén není vyčerpávající.

3.4. Užívání webového portálu Počítač pro uživatele.cz

Užívání obsahu a dalších funkcí webového portálu Počítač pro uživatele.cz je v takovém rozsahu, jak jej tento elektronický systém technicky umožňuje.

3.5. Obsah služeb

Obsahem se rozumí souhrn obsahů poskytovatele, uživatele a třetích osob.

3.5.1. Obsah poskytovatele

Obsahem poskytovatele se rozumí všechny materiály, díla (včetně děl autorských) a informace předkládané poskytovatelem a tvořících formu a obsah služeb.

3.5.2. Obsah uživatele

Obsahem uživatele se rozumí všechny materiály, díla (včetně děl autorských) a informace zasílané uživatelem v rámci užívání služeb.

3.5.3. Obsah třetích osob

Obsahem třetích osob (dále jen „třetí osoby“) se rozumí všechny materiály, díla (včetně děl autorských) a informace třetích osob zobrazované v rámci služeb.

3.6. Kurz

Online obsah v podobě výukového kurzu určeného pro užívání uživatelem. Kurz může být uživatelům buď prodáván prostřednictvím Obchodu nebo poskytován zdarma jako motivační nástroj ve formě reklamy.

3.7. Kurzy zdarma

Reklamní kurzy, které jsou označovány Provozovatelem nápisem „Kurz zdarma“.

3.8. Uživatel

Fyzická osoba (spotřebitel) která v souladu s těmito podmínkami používá webový portál Počítač pro uživatele.cz prostřednictvím počítačové sítě Internet a provedla registraci nebo se již v minulosti zaregistrovala a ve využívání nadále pokračuje. Pro využívání služeb musí mít uživatel nebo jeho právní zástupce plnou způsobilost k právním úkonům.

3.9. Lektor

Fyzická osoba, většinou autor kurzu schválená poskytovatelem.

3.10. Účet

Rozhraní vzniklé na základě registrace uživatele a obsahující parametry užívání služeb (např. uživatelské jméno, e-mailová adresa apod.).

3.11. Profil

Soubor osobních údajů, které vznikly registrací uživatele doplněný o aktivity uživatele v prostředí webového portálu.

3.12. Služby

Všechny služby aktuálně nabízené Poskytovatelem v rámci daného webového portálu hlavně prostřednictvím online kurzů.

4. Registrace uživatele

4.1. Registrace

Pro užívání služeb Akademie a některých dalších služeb Ppu je povinná registrace uživatele. Registrace je bezplatná. Registrovat se může i uživatel, který tuto službu zatím nemíní využívat.

4.1.1. Provedení registrace

Registrace se provádí prostřednictvím registračního formuláře dostupného na webové stránce Akademie – Nový účet. Pro dokončení registrace je nutné pravdivé a bezchybné vyplnění údajů o osobě uživatele.

4.1.2. E-mailová adresa

Při registraci je nutno zadat správně e-mailovou adresu uživatele. Její správné zadání je nezbytné pro úspěšné dokončení registrace.

4.1.3. Souhlas s podmínkami

Dokončením registrace vyslovuje uživatel souhlas s těmito Podmínkami a zavazuje se k jejich dodržování.

4.1.4. Neregistrovaný uživatel

V případě, že některé služby nevyžadují registraci uživatele, řídí se jejich užívání těmito Podmínkami. V takovém případě je uživatel povinen se s těmito Podmínkami seznámit a tím vyslovuje s těmito Podmínkami souhlas. V případě, že s Podmínkami nesouhlasí, je povinen se zdržet užívání Služeb Ppu.

4.2. Provedení registrace

Registrace se provede vyplněním registračního formuláře. Vyplnit registrační formulář může jen osoba starší 18 let, která je plně způsobilá k právním úkonům. Osoby s omezenou právní způsobilosti nebo osoby mladší 18 let vyplní registrační formulář za přítomnosti svého právní zástupce. Ten také za ně vysloví souhlas s těmito Podmínkami.

4.3. Registrační údaje

V rámci registrace je uživatel povinen vyplnit správné a úplné údaje o své osobě.

4.3.1. Povinné údaje

Údaje, které jsou označeny jako povinné (dále jen „povinné údaje“) musí uživatel vyplnit pro zdárné dokončení registrace. Registraci nelze dokončit bez poskytnutí těchto povinných údajů.

4.3.2. Ostatní údaje

Ostatní údaje, které registrační formulář obsahuje, a které nejsou označeny jako povinné údaje, poskytuje Uživatel dobrovolně.

4.3.3. Změna údajů

Uživatel poskytnuté údaje může kdykoliv měnit, doplnit, upravit či aktualizovat.

4.3.4. Osobní údaje

Uživatel si je vědom toho, že poskytovatel zpracovává jeho osobní údaje. Na tyto údaje se používají ustanovení obsažené v dokumentu Zásady ochrany osobních údajů.

4.4. Souhlas s podmínkami

Uživatel je povinen před dokončením registrace seznámit se s těmito podmínkami a vyslovit s nimi souhlas, jenž je nezbytnou podmínkou pro dokončení registrace. Souhlas uživatel vyslovuje zaškrtnutím políčka „Rozumím a souhlasím“, které je součástí registračního formuláře.

4.5. Vytvoření účtu

Registrací uživatele dojde k vytvoření účtu a uživatel tím získává, po zadání přístupových údajů, oprávnění k užívání služeb Ppu.

4.6. Smluvní vztah

K založení smluvního vztahu mezi uživatelem a poskytovatelem dojde okamžikem dokončení registrace. Tento smluvní vztah se řídí těmito podmínkami. K vyloučení pochybností obě strany prohlašují, že registrací uživatel vyslovuje souhlas s těmito podmínkami, přijímá všechna jejich ustanovení a zavazuje se k dodržování pravidel v nich ustanovených a zdržet se jakéhokoli jednání, jimž by mohl poskytovateli způsobit škodu. Tímto ustanovením není dotčena možnost vytvoření smluvního vztahu zahájením užívání služeb Ppu bez předchozí registrace.

4.7. Ukončení smluvního vztahu ze strany Uživatele

K ukončení smluvního vztahu ze strany uživatele dojde zrušením účtu uživatele. Účet lze kdykoli bezplatně zrušit kontaktováním poskytovatele prostřednictvím kontaktního formuláře umístěného na této stránce. Zrušením účtu dojde i k vymazání profilu uživatele z Ppu a k ukončení zpracování osobních údajů za účelem užívání Ppu tak, jak je stanoveno v dokumentu Zásady ochrany osobních údajů.

4.8. Přístupové údaje

Přihlašovací údaje jsou jedinečné. E-mailová adresa slouží jako identifikátor uživatele a z tohoto důvodu může být použita jen pro jednoho uživatele. Uživatel se zavazuje, že nebude nikomu sdělovat své přístupové údaje, zejména v případě, že by tím poskytovateli mohl způsobit škodu. Uživatel se smí registrovat pouze pod svým vlastním jménem a zadávat údaje pouze o vlastní osobě.

4.9. Ztráta hesla

Pokud uživatel ztratí, či zapomene své uživatelské heslo, musí zadat požadavek na jeho obnovení prostřednictvím přihlašovacího formuláře. Heslo bude uživateli obnoveno zasláním potřebných údajů na jeho e-mailovou adresu uvedenou při registraci.

4.10. Sdílení účtů

Sdílet účet je zakázáno. Sdílením svého účtu s jinou osobou se uživatel dopouští porušení těchto podmínek. V případě, že poskytovatel zjistí, že ke sdílení účtu dochází, bude účet uživatele smazán a to bez nároku na vrácení peněz.

4.11. Regionalizace

Pro využívání služby je povinnost ze strany uživatele, zadat adresu nebo fakturační údaje v České republice. V případě, že dojde k zadání adresy v jiném státě, není uživatel oprávněn tuto službu využívat.

4.12. Povinné údaje

Rozsah poskytnutých povinných údajů je poskytovatel oprávněn kdykoli změnit a vyžadovat od uživatele jejich sdělení. Bez poskytnutí další povinných údajů nemohou být služby Ppu využívány. V případě neposkytnutí takovýchto údajů bude účet uživatele smazán a to bez nároku na vrácení peněz.

5. Práva a povinnosti uživatele

5.1. Deklarace

Uživatel má právo na užívání služeb Ppu za předpokladu dodržování všech ustanovení těchto podmínek. Tímto právem není dotčeno právo poskytovatele dle ustanovení 6.2. těchto podmínek.

5.2. Prohlášení uživatele

Uživatel prohlašuje a zaručuje, že je starší 18 let a plně způsobilý k právním úkonům, případně že jeho způsobilost k právním úkonům nebyla omezena do té míry, aby mu znemožnila vyslovení souhlasu s těmito podmínkami. Uživatel dále prohlašuje, že veškeré údaje, které poskytl při registraci jsou pravdivé, přesné, úplné a správné a že se před zahájením používání Ppu seznámil s těmito podmínkami, že jim rozumí a souhlasí s nimi. Uživatel také prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že při pozastavení, změně poskytování či zrušeni služeb Ppu může dočasně nebo trvale ztratit přístup k Ppu a jeho obsahu.

5.3. Závazky uživatele

Uživatel se zavazuje, že splnil podmínky pro registraci dle ustanovení 4.2. a 4.11. těchto podmínek a že nebude používat služby Ppu, pokud by jejich použitím z jeho strany došlo k porušení právních předpisů jiných států, než je Česká republika. Dále uživatel prohlašuje, že bude používat služby Ppu pouze k účelu, ke kterému jsou určeny a bude k těmto službám přistupovat pouze přes rozhraní poskytnuté poskytovatelem. Uživatel také prohlašuje, že si je vědom důvěrnosti veškerých identifikačních údajů a hesel a že k těmto údajům bude přistupovat dle ustanovení 4.8., 4.9. a 4.10. těchto podmínek a zneužití těchto údajů třetí osobou okamžitě nahlásí poskytovateli prostřednictvím kontaktního formuláře umístěného na této stránce. Uživatel také prohlašuje, že se v souvislosti s užíváním služeb Ppu nebude dopouštět žádného protiprávního jednání, bude se řídit Etickým kodexem poskytovatele a nebude činit kroky, které by narušovaly nebo poškozovaly služby Ppu nebo technická zařízení připojená k těmto službám.

5.4. Odpovědnost uživatele

Uživatel vyslovuje svůj souhlas s tím, že bude používat služby Ppu v souladu s právními předpisy České republiky a pravidly používání služeb dle těchto podmínek a bude dodržovat obecně uznávané zásady používání služeb poskytovaných pomocí sítě Internet. Uživatel je povinen při nakládání s autorskými díly a jinými předměty duševního vlastnictví respektovat práva poskytovatele a třetích osob.

6. Práva a povinnosti poskytovatele

6.1. Deklarace

Poskytovatel poskytuje uživatelům služby Ppu za podmínek uvedených v těchto podmínkách.

6.2. Poskytování služeb

Poskytovatel si vyhrazuje právo kdykoli ukončit nebo omezit poskytování služeb Ppu, či změnit způsob jejich poskytování a tu buď ve vztahu ke všem nebo jen k některým Uživatelům včetně smazání, blokování či znepřístupnění jejich účtů. O tomto nemusí poskytovatel uživatele informovat.

6.3. Ochranné známky a jiné duševní vlastnictví

Uživatel si je vědom, že na základě ustanovení těchto podmínek nesmí užívat název obchodního jména poskytovatele ani jeho logo, doménová jména a jiné obchodní prvky a označení.

6.4. Neaktivní uživatelský účet

V případě, že se uživatel nepřihlásí ke svému účtu po dobu 36 měsíců, je poskytovatel tento účet oprávněn zrušit.

7. Užívání služeb Ppu

7.1. Ppu

Veřejný obsah Ppu je uživatelům poskytován zdarma a bez nutnosti registrace.

7.2. Komentáře ke článkům Ppu

V případě, že uživatel chce vložit komentář pod některý z článků Ppu je povinen zadat své jméno a e-mailovou adresu, případně svoji webovou stránku. Nakládání s těmito údaji se řídí dle bodů 2.2. a 8. těchto podmínek.

7.3. Akademie

Obsahem Akademie jsou kurzy pro online vzdělávání. Poskytování těchto kurzů uživatelům se řídí dokumentem poskytovatele Jak to funguje.

7.4. Nabídka kurzů

Účelem služeb Nabídka kurzů je umožnit uživatelům nákup placených kurzů online vzdělávání. Prodej těchto kurzů uživatelům se řídí dokumentem poskytovatele Obchodní podmínky.

7.5. Certifikace

Text Po absolvování kurzů je možno získat certifikát osvědčující znalosti nabyté studiem. Certifikace se provádí formou online testování. Podmínky certifikace jsou shrnuty v dokumentu poskytovatele Certifikace.

7.6. Etický kodex

Užívání veškerých služeb Ppu se řídí dokumentem Etický kodex.

8. Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů se řídí dokumentem poskytovatele Zásady ochrany osobních údajů. Uživatel vyjadřuje souhlas se zpracováním svých osobních údajů dle bodu 2.2. těchto podmínek.

9. Obchodní sdělení a reklama

9.1. Zasílání obchodních sdělení

Registrací vyjadřuje uživatel souhlas se zasíláním obchodních sdělení ze strany poskytovatele, a to na dobu existence účtu uživatele, nebo do odvolání souhlasu. Sdělení obsahují zejména informace o novinkách služeb Ppu.

9.2. Reklama

Poskytovatel si vyhrazuje právo, že v rámci služeb Ppu mohou být zobrazovány reklamní případně propagační sdělení. Reklama představuje obsah třetích osob a poskytovatel neodpovídá za její obsah.

9.3. Elektronická pošta

Poskytovatel si vyhrazuje právo umístit krátká reklamní sdělení do e-mailu zasílaném uživateli poskytovatelem.

10. Užívání cookies

Webový portál Ppu používá cookies. Jejich užívání se řídí dokumentem Používáme cookies.

11. Blokování reklamy

Webový portál Ppu používá na svých stránkách program k rozpoznání blokování reklamy ze strany uživatele. Vzhledem k tomu, že reklama je jedním z důležitých zdrojů financování služeb webového portálu Ppu vyhrazuje si poskytovatel právo omezit služby uživateli, který i přes výzvu k vypnutí blokování reklamy na svém prohlížeči, bude v blokování reklamy pokračovat.

12. Vyloučení odpovědnosti

12.1. Záruky

Není-li v těchto podmínkách či jiných dokumentech poskytovatele zveřejněných na Ppu stanoveno jinak, tak poskytovatel neposkytuje žádné záruky ohledně funkčnosti a dostupnosti služeb Ppu, obsahu poskytovatele a obsahu třetích osob. Zejména nelze zaručit:

– Nepřetržitou dostupnost Služeb Ppu 24 hodin denně a sedm dní v týdnu;
– Plnou funkčnost a bezchybnost služeb Ppu;
– Správnost a přesnost obsahu poskytovatele a třetích osob a že tento obsah neporušuje práva třetích osob.

12.2. Záruky ze zákona

Ustanovením dle bodu 12.1. těchto podmínek není dotčena povinnost Poskytovatele poskytovat zákonné záruky na spotřební zboží v souladu s platným právním řádem České republiky.

12.3. Záruky poskytovatele

Poskytovatel neposkytuje ohledně poskytování služeb Ppu žádné záruky. Z tohoto důvodu uživatel bere na vědomí určité riziko při poskytování těchto služeb a zavazuje se činit nezbytné kroky a opatření k omezení těchto rizik na svoji straně a to tak, že bude pravidelně a vhodným způsobem zálohovat veškerý svůj obsah a činit další vhodná opatření.

12.4. Odpovědnost za obsah uživatele

Poskytovatel v souladu s platnými předpisy, neodpovídá za obsah obsahu uživatele.

12.5. Sankce za porušení

Uživatel se zavazuje odškodnit poskytovatele za majetkovou i nemajetkovou újmu která mu vznikne v důsledku porušení těchto podmínek a ostatních dokumentů zveřejněných poskytovatelem na Ppu ze strany uživatele.

13. Souhlas s podmínkami

13.1. Souhlas s Podmínkami

Každý uživatel je před zahájením užívání služeb Ppu povinen seznámit se s těmito podmínkami a vyjádřit s nimi svůj souhlas. Souhlas se vyjadřuje tak jak je ustanoveno v bodech 4.1.3, 4.1.4., 4.2., 4.4., 4.6. a 5.2. těchto podmínek. V případě, že uživatel s podmínkami nesouhlasí je povinen zdržet se užívání služeb Ppu.

13.2. Změny podmínek

Poskytovatel může kdykoli jednostranně změnit znění a obsah těchto podmínek. Takovou změnu sdělí poskytovatel uživateli. Změny podmínek nabývají účinnosti dnem určeným poskytovatelem. Souhlasem se změnou podmínek je pokračování v užívání služeb Ppu ze strany uživatele i po datu účinnosti změny těchto podmínek. V případě, že uživatel se změnou podmínek nesouhlasí je povinen zdržet se užívání služeb Ppu.

14. Komunikace

Veškerá komunikace mezi poskytovatelem a uživatelem může být uskutečňována pouze e-mailem nebo prostřednictvím kontaktního formuláře umístěného na této stránce nebo na stránce Kontakty. V případě poskytovatele doručením na adresu info@pocitacprouzivatele.cz nebo na e-mailové adresy uvedené u jednotlivých služeb nebo prostřednictvím kontaktního formuláře a v případě uživatele na e-mailovou adresu uživatele uvedenou při registraci. Při používání této komunikace se má za to, že byla zachována písemná forma.

15. Rozhodné právo a řešení sporů

Tyto podmínky a další právní vztahy mezi uživatelem a poskytovatelem v souvislosti se službami Ppu se řídí právním řádem České republiky. Veškeré spory které vzniknou na základě těchto podmínek případně v souvislosti se službami Ppu budou rozhodnuty v občanském soudním řízení soudy České republiky. Případné spory mezi poskytovatelem a uživatelem je možné řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě uživatel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporů. Seznam subjektů zde.

16. Jazyková verze

Tyto podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce a tato česká verze je, jako jediná, závazná. Ostatní případné jazykové verze mají jen informativní charakter.

17. Korespondenční údaje

4C e-ELS, s.r.o.
Skalice 435
738 01 Frýdek-Místek
E-mail: info@pocitacprouzivatele.cz

18. Účinnost

Tyto Podmínky nabývají účinnosti dne 15. května 2017.

Kontaktní formulář

Ppu # 24